Thu. Sep 21st, 2023

Video giới thiệu

https://youtu.be/-TYsU8r2Piw

1. NỘI DUNG KHÓA DATA ANALYSIS

2. NỘI DUNG KHÓA HỌC DATA ENGINEER

3. NỘI DUNG KHÓA DATA SCIENTIST

4.NỘI DUNG KHÓA DATA ANALYTICS ENGINEER