Tue. Oct 4th, 2022

Video giới thiệu

1. NỘI DUNG KHÓA DATA ANALYSIS

2. NỘI DUNG KHÓA HỌC DATA ENGINEER

3. NỘI DUNG KHÓA DATA SCIENTIST

4.NỘI DUNG KHÓA DATA ANALYTICS ENGINEER