Thu. Sep 21st, 2023

HÌNH ẢNH

Cô Mai Ngân – Diễn giả tại Hội thảo giới thiệu tầm quan trọng của dữ liệu đối với bán lẻ – 2018

Cô Mai Ngân – Khách mời tại hội thảo chia sẻ nghề nghiệp Data Analyst tại Đại học Công Nghiệp TP.HCM – 2020

Cô Mai Ngân – Diễn giả giới thiệu nghề nghiệp tại Sự kiện của Company Insider- 2021

Cô Mai Ngân – Diễn giả giới thiệu Tận dụng dữ liệu quảng cáo – 2019