Sun. Jun 26th, 2022

HÌNH ẢNH

Chị Mai Ngân – Diễn giả tại Hội thảo giới thiệu tầm quan trọng của dữ liệu đối với bán lẻ – 2018

Chị Mai Ngân – Khách mời tại hội thảo chia sẻ nghề nghiệp Data Analyst tại Đại học Công Nghiệp TP.HCM – 2020

Chị Mai Ngân – Diễn giả giới thiệu nghề nghiệp tại Sự kiện của Company Insider- 2021

Chị Mai Ngân – Diễn giả giới thiệu Tận dụng dữ liệu quảng cáo – 2019